Όροι / Yποχρεώσεις

→ Χάρτης υποχρεώσεων προς τους χρήστες (καταναλωτές)

Ο παρών Χάρτης Υποχρεώσεων προς Χρήστες (Καταναλωτές) (εφεξής «Χ.Υ.Κ.») της  εταιρείας με την επωνυμία: «Ν.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «DIRECT COURIER SERVICES» που εδρεύει στον Πειραιά  Αττικής, Κολοκοτρώνη 83 , ΤΚ 18535, ΑΦΜ 800529929 , Δ.Ο.Υ. Δ Πειραιά, η οποία θα καλείται εφεξής «Direct Courier» ή «Εταιρεία»,  ισχύει  από 31 Ιουλίου 2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έχει κοινοποιηθεί στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Κάθε συναλλασσόμενος δικαιούται να λαμβάνει δωρεάν τον παρόντα ΧΥΚ, τον εκάστοτε Τιμοκατάλογο της DIRECT COURIER SERVICES  ο οποίος αποτελεί παράρτημα του παρόντος ΧΥΚ καθώς και κάθε εν γένει πληροφορία που αφορά τις παρασχεθείσες υπηρεσίες.
 
Άρθρο 1 - Χαρακτηριστικά της Ταχυδρομικής Επιχείρησης.

Η DIRECT COURIER SERVICES  είναι ομόρρυθμη εταιρεία η οποία έχει λάβει άδεια Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών από την Ε.Ε.Τ.Τ. και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων με αριθμό Α.Μ.: 14-154  . Η DIRECT COURIER SERVICES  σήμερα   διατηρεί 1 Κατάστημα στην διεύθυνση (Κολοκοτρώνη 83 , 18535 , Πειραιά )  στο οποίο συνιστά το  κέντρο διαλογής στο οποίο είναι η έδρα και τα  κεντρικά γραφεία της στο οποίο δε συνιστά το  κέντρο διαλογής , δεν διατηρεί δε ταχυδρομικές επιχειρήσεις χωρίς γενική άδεια ενταγμένες στο δίκτυο της  

Άρθρο 2. Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Ποιότητα αυτών.

2.1.Η DIRECT COURIER SERVICES  έχει ως σκοπό μεταξύ άλλων:

α) τη με κάθε μέσο ταχεία και ασφαλή παραλαβή, ταξινόμηση, αποστολή, διαβίβαση και επίδοση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εγγράφων, εντύπων, μικροδεμάτων, δεμάτων και πάσης φύσεως αντικειμένων επείγουσας διαβίβασης.

β) τη με κάθε μέσο ταχεία και ασφαλή παραλαβή, μεταφορά, επίδοση και μεταβίβαση χρηματικών ποσών, επιταγών και πάσης φύσεως αξιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

γ) τη με κάθε μηχανικό, μηχανογραφικό, ηλεκτρονικό και μαγνητικό μέσο αναπαραγωγή, εκτύπωση επεξεργασία και διαβίβαση κειμένων, πληροφοριών και μηνυμάτων.

δ) την επί αντικαταβολή ποσού παροχή υπηρεσιών, πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων.

ε) τη δημιουργία αρχείου διευθύνσεων, με σκοπό την διάθεσή τους για την αποστολή Διαφημιστικού και Ενημερωτικού υλικού, καθώς και επίσης τη για λογαριασμό τρίτων εκτύπωση, φακελοποίηση, ταξινόμηση και διανομή του ανωτέρω υλικού.

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται προς τους καταναλωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.


Περιοχές στις οποίες παρέχονται οι Υπηρεσίες

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες παρέχονται στις περιοχές της Ευρύτερης Πρωτευούσης του Νομού Αττικής . Οι ώρες συναλλαγής αυτοπροσώπως με το κοινό είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 έως 20:00 και Σάββατο από 10:00 έως 14:00. Κατ εξαίρεση είναι καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου από Δευτέρα έως Κυριακή επί 365 ήμερες, το Κέντρο Παραγγελίας δέχεται κατ’ εξαίρεση αναθέσεις.

2.3.     Δεσμευτικός χρόνος επίδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου

2.3.1. Η DIRECT COURIER SERVICES  υποχρεούται να μεταφέρει τα πράγματα που της παραδίδονται με κάθε επιμέλεια και ασφάλεια εντός του συμφωνηθέντος χρόνου αποστολής. Ως τέτοιος λογίζεται αυτός που η DIRECT COURIER SERVICES  υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Αποστολέα κατά την παράδοση του πράγματος και έχει την αναμενόμενη διάρκεια για τέτοιου είδους μεταφορές, λαμβανομένου υπόψη του τόπου προορισμού, τυχόν μεσολάβηση αργιών, καθώς και άλλες παραμέτρους που δύνανται να επηρεάσουν τη διάρκεια αυτή.

2.3.2. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος μεταφοράς και παράδοσης του πράγματος δεν δύναται να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που επί του εντύπου της Απόδειξης Παράδοσης και Αποστολής του Πράγματος αναγράφεται ορισμένος χρόνος παράδοσης του πράγματος ή ρητή ημερομηνία παραλαβής αυτού, η DIRECT COURIER SERVICES  υποχρεούται να έχει παραδώσει το πράγμα έως το χρόνο ή την ημερομηνία αυτή.

2.4.     Υποχρεώσεις της DIRECT COURIER SERVICES  κατά την παροχή υπηρεσιών

2.4.1. Η DIRECT COURIER SERVICES  αναλαμβάνει τη μεταφορά και επίδοση των πραγμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 έναντι αμοιβής, που καθορίζεται στον Τιμοκατάλογο της που αποτελεί παράρτημα στον παρόντα ΧΥΚ και κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ.

2.4.2. Η DIRECT COURIER SERVICES  υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες της με κάθε επιμέλεια, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τις εν γένει διατάξεις που αποβλέπουν στην προστασία των καταναλωτών, καθώς και τους εδώ αναφερόμενους όρους.

2.4.3. Κατά την παράδοση του πράγματος από τον Αποστολέα η DIRECT COURIER SERVICES  υποχρεούται να παραδίδει σε αυτόν απόδειξη παράδοσης του πράγματος με τα πλήρη στοιχεία του Αποστολέα και του Παραλήπτη, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία που αφορούν στην εντολή προς αποστολή (όπως τον αριθμό αποστολής, τον τρόπο πληρωμής, το είδος αποστολής κλπ.).

2.4.4. Η απόδειξη παράδοσης του πράγματος είναι έγγραφο τυποποιημένο της DIRECT COURIER SERVICES  και μη διαπραγματεύσιμο. Ο Αποστολέας λογίζεται ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους μεταφοράς και εν γένει διακίνησης του πράγματος, οι οποίοι αναφέρονται στην πίσω όψη του εγγράφου αυτού, με μόνη την υπογραφή του. Απόκλιση από τους όρους αυτούς είναι δυνατή μόνον μετά από έγγραφη ρητή συμφωνία των συμβαλλομένων. Η DIRECT COURIER SERVICES  παρέχει τη  δυνατότητα υπογραφής ξεχωριστής σύμβασης σε περιπτώσεις ομαδικών αποστολών ή σε ειδικής φύσεως πελάτες κ.α.

2.4.5. Η DIRECT COURIER SERVICES  υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες της προς τον αιτούντα και δεν δικαιούται ν΄ αρνείται αυτές, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος που οφείλει να γνωρίσει στον αιτούντα.

2.4.6. Η DIRECT COURIER SERVICES  δικαιούται να ελέγχει το προς αποστολή πράγμα ή και να απαιτεί να προσκομισθεί με ανοικτή τη συσκευασία του, προκειμένου να διαπιστώσει την ταυτότητα του αντικειμένου, ιδίως εάν έχει σοβαρές υπόνοιες για το περιεχόμενό του ή υπάρχει τέτοια ρητή εντολή από δικαστική ή διοικητική αρχή. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται να αρνηθεί τη μεταφορά.

2.4.7. Η DIRECT COURIER SERVICES  υποχρεούται να συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την αστική ευθύνη της έναντι τρίτων, ήτοι για ζημίες που τυχόν προκληθούν σε τρίτους από υπαιτιότητά της.

2.4.8. Η DIRECT COURIER SERVICES  υποχρεούται να χρεώσει με την αμοιβή των υπηρεσιών της παραλήπτη, εφόσον τούτο της ζητηθεί ρητώς από τον Αποστολέα. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης αρνηθεί την καταβολή της αμοιβής της για οποιονδήποτε λόγο, η υποχρέωση αυτή βαρύνει τον Αποστολέα. Σε κάθε περίπτωση η DIRECT COURIER SERVICES  δικαιούται να παρατείνει την παράδοση του πράγματος μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της αμοιβής της.
2.4.9. Η DIRECT COURIER SERVICES  έχει το δικαίωμα να διακόψει τη διεκπεραίωση κάποιου αντικειμένου όταν κρίνει αυτό ως απαράδεκτο για την ασφαλή μεταφορά μαζί με αλλά Ταχυδρομικά Αντικείμενα, ή όταν ο Αποστολέας για οποιοδήποτε λόγο, έδωσε ελλιπή ή λανθασμένα για την διεκπεραίωση στοιχεία. Ο Χρήστης υποχρεούται στην πληρωμή όλων των εξόδων που ανακύπτουν κατά την διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειμένων ή την καταστροφή άλλων Ταχυδρομικών Αντικείμενων λόγω κακής συσκευασίας η επικίνδυνου περιεχομένου.


Άρθρο 3 -  Χρέωση Παρεχομένων Υπηρεσιών – Τιμολογιακή Πολιτική

3.1.    Οι τιμές που καθορίζονται για κάθε υπηρεσία καταχωρούνται στον τιμοκατάλογο που εκδίδει η  DIRECT COURIER SERVICES  και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Χ.Υ.Κ. με τη μορφή Παραρτήματος. Η DIRECT COURIER SERVICES  και υποχρεούται να αναρτά σε εμφανές μέρος των γραφείων της και να τον κοινοποιεί επίκαιρο στην ΕΕΤΤ. Σε κάθε περίπτωση η DIRECT COURIER SERVICES  υποχρεούται να επιδεικνύει τον τιμοκατάλογο αυτόν, εφόσον της ζητηθεί από τον καταναλωτή.

3.2.    Η τιμολογιακή πολιτική της DIRECT COURIER SERVICES  καθορίζεται για κάθε έτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένου υπόψη για τυχόν αναπροσαρμογές των τιμών του Μέσου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

3.3.    Απαίτηση της DIRECT COURIER SERVICES  για καταβολή αμοιβής ή δαπάνης που δεν προβλέπεται στον τιμοκατάλογο, δεν επιτρέπεται.

3.4.    Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 2 παράγραφος 4.8, ο Αποστολέας και εν γένει κάθε συναλλασσόμενος με την DIRECT COURIER SERVICES  υποχρεούται να προκαταβάλει την αμοιβή της και τα έξοδα αποστολής ή παροχής άλλης υπηρεσίας, εκτός εάν ρητώς έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.


Άρθρο 4- Υποβολή παραπόνων - Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.

4.1.    Υποβολή παραπόνων είναι δεκτή προφορικά στο Κέντρο Κλήσεως 2109923900 , γραπτώς στο fax 2109924410 η στο e-mail directcourier@directcourier.gr . Τα παράπονα συγκεντρώνονται και εξυπηρετούνται με φωνητική κλήση, απάντηση, επιστολή με έναν από τους προαναφερόμενους τρόπους (μέσω τηλεφωνικής απάντησης, απαντητικής επιστολής, μηνύματος τηλεομοιοτυπίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

4.2.    Σε περίπτωση που ο  καταναλωτής που δεν ικανοποιείται με τις παρεχόμενες από την DIRECT COURIER SERVICES  υπηρεσίες δικαιούται να προσφύγει με αίτησή του ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  και αποτελείται από :

  • τον Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας
  • Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
  • Έναν εκπρόσωπο των καταναλωτών

4.3.   Κατά την εξέταση της αίτησης δικαιούται να προσέλθει και ο ενδιαφερόμενος αιτών, ο οποίος θα υποστηρίξει τις απόψεις του.

4.4.    Δυνάμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συσταθεί και λειτουργεί Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, η οποία θα έχει ως μελή της την Διαχειρίστρια Διευθύνουσα  Σύμβουλο της DIRECT COURIER SERVICES  κα Μαρίνα Βαβαρίνη και σε περίπτωση κωλύματος από τον δεύτερο διαχειριστή  κο Νικόλαο Παπαδόπουλο και από τον κο Απόστολο Ξιαρχογιαννοπουλο,  και σε περίπτωση κωλύματος της από τον/την Ελπινίκη Βαβαρίνη και με τη συμμετοχή εκπροσώπου του Χρήστη και με δικαίωμα παράστασης του δικαιωμένου χρήστη. Τα μέλη της Επιτροπής τα οποία προέρχονται από την DIRECT COURIER SERVICES  δύναται να αντικαθίστανται οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Εταιρείας κάθε φορά που απαιτείται το αργότερο εντός δέκα ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Κατά τη συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά Χρήστη και παρέχεται η ευχέρεια στον δικαιωμένο χρήστη να εκθέσει το αίτημά του. Τα Πρακτικά και τα συνοδευτικά έγγραφα κάθε υπόθεσης που εξετάζεται από την Επιτροπή τηρούνται σε αρχείο στο οποίο πρόσβαση έχουν τα μέλη του ΔΣ, οι ενδιαφερόμενοι χρήστες καθώς και κάθε αρμόδια αρχή, συμπεριλαμαβανομένης και της ΕΕΤΤ.

4.5.   Η Επιτροπή, μετά από αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών, δύναται είτε:
α) να κρίνει το αίτημα παραδεκτό και βάσιμο, και ν΄ αποφασίσει την επιστροφή τυχόν προκαταβληθείσας αμοιβής στον καταναλωτή ή την καταβολή αποζημίωσης εάν συντρέχει τέτοια προϋπόθεση σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα,
β) ν’ απορρίψει το αίτημα για τους λόγους που ειδικώς θα περιέχονται στην απόφασή τους.   
γ) να αποφασίσει άλλη συμβιβαστική λύση ικανοποίησης του ενδιαφερομένου κατόπιν συμφωνίας με αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση η DIRECT COURIER SERVICES  οφείλει να απαντήσει στο  χρήστη (καταναλωτή), εντός αποκλειστικής προθεσμίας 12 ημερών από την ημέρα υποβολής του αιτήματος.

4.6.    Κατά της απόφασης της Επιτροπής ο καταναλωτής δικαιούται να προσφύγει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο. Σε κάθε περίπτωση η παραπάνω διαδικασία είναι ανεξάρτητη από τυχόν δικαστική επιδίωξη της αξίωσης του καταναλωτή.

 

Άρθρο 5- Μη Αποδεκτά Ταχυδρομικά Αντικείμενα - Απαγορεύσεις.

5.1.    Η DIRECT COURIER SERVICES  δεν αναλαμβάνει και δεν ευθύνεται για την διεκπεραίωση για μεταφορά και επίδοση αντικείμενα που περιέχουν οποιεσδήποτε από τις παρακάτω απαγορευμένες ύλες, ουσίες, κ.ά. : α) Εκρηκτικές ύλες, β) Συμπιεσμένα αέρια, γ) Εύφλεκτα υλικά, δ) Διαβρωτικές ουσίες, ε) Δηλητήρια, στ) Ραδιενεργά υλικά, ζ) Ναρκωτικά ή άλλα υλικά ή ουσίες που η μεταφορά τους απαγορεύεται από την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία, τις Διεθνείς Συμβάσεις, και τους Κανονισμούς της Ι.Α.Τ.Α. Επίσης η DIRECT COURIER SERVICES  δεν παραλαμβάνει για μεταφορά και επίδοση α) Ζώντα ζώα, β) Υλικά ασέμνου περιεχομένου, γ) Χρήματα αυτούσια ή άλλες χρηματικές αξίες (πχ. επιταγές γραμμάτια κλπ., χρυσό, ασήμι, κατεργασμένο ή μη και γενικότερα τιμαλφή αντικείμενα κοσμήματα, πολυτίμους λίθους, πίνακες ζωγραφικής, δ) αντικείμενα που από τη φύση  ή συσκευασία ους μπορούν να βλάψουν άλλα αντικείμενα, το προσωπικό ή το εξοπλισμό που χρησιμοποιείται

5.2.    Η DIRECT COURIER SERVICES  δύναται να αρνηθεί σε περίπτωση μεγάλης δηλωμένης αξίας καθώς επίσης και λόγω μη επαρκών στοιχείων κατάθεσης του αποστολέα και του παραλήπτη.

5.3.    Η DIRECT COURIER SERVICES  δικαιούται να μην αποδέχεται αιτήματα των καταναλωτών που παρεκκλίνουν του σκοπού της Εταιρείας ή δεν είναι συνηθισμένα στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

 

Άρθρο 6- Όροι Διαχείρισης των Ανεπίδοτων Ταχυδρομικών Αντικειμένων.


6.1.    Εάν η παράδοση του ταχυδρομικού αντικειμένου  δεν έγινε δυνατή για οποιονδήποτε λόγο, και έχει εξαντληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια χωρίς αποτέλεσμα  τότε το αντικείμενο θεωρείτε ανεπίδοτο. Σε αυτή την περίπτωση  η DIRECT COURIER SERVICES  υποχρεούται


να προβεί σε έγγραφη ειδοποίηση προς τον παραλήπτη και επιστροφή του αντικειμένου στον χώρο της επιχείρησης
να προγραμματίσει δεύτερη η και περισσότερες προσπάθειες επίδοσης  κατόπιν συνεννόησης με τον παραλήπτη η και τον αποστολέα
εφόσον τελικά δεν καταστεί δυνατή η επίδοση του αντικειμένου στον παραλήπτη , το αντικείμενο δύναται να επιστρέφεται στον αποστολέα στην κατάσταση που το παρέλαβε.

Η επιστροφή του πράγματος πραγματοποιείται είτε από τον ίδιο τον Αποστολέα στα γραφεία της DIRECT COURIER SERVICES  είτε στον τόπο του Αποστολέα το αργότερο εντός τριών (3) εβδομάδων από την παράδοση του πράγματος, έναντι χρέωσης  επιστροφής όχι μεγαλύτερη από του ποσού  που καταβλήθηκε για την αποστολή του.

6.2.    Η DIRECT COURIER SERVICES  κατά το διάστημα αυτό υποχρεούται να φυλάσσει τα ανεπίδοτα αντικείμενα στα γραφεία της και σε ειδικούς χώρους τουλάχιστον μέχρι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του προς αποστολή. Σε περίπτωση που υπάρχει χρέωση φύλαξης των αντικειμένων η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί εκ των προτέρων σε αυτούς.

6.3     Σε περίπτωση άρνησης του παραλήπτη να παραλάβει το ταχυδρομικό αντικείμενο , το αντικείμενο θα επιστρέφεται στον αποστολέα με χρέωση όχι μεγαλύτερη του ποσού που καταβλήθηκε για την αποστολή του.
6.4     Ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία δεν είναι δυνατό να επιδοθούν στον παραλήπτη η να επιστραφούν στον αποστολέα , θα θεωρούνται οριστικό ανεπίδοτα και θα ακολουθείται η διαδικασία καταστροφής των αντικειμένων αυτών , κατόπιν συντάξεως σχετικού πρακτικού καταστροφής και σύμφωνα με τη  διαδικασία που ορίζει η επιχείρηση , μετά την πάροδο τουλάχιστον 6 μηνών.
6.5     Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται τα αντικείμενα τα οποία έχουν παρακρατηθεί επίσημα η έχει δηλωθεί από τον αποστολέα ότι έχουν αξία μείζονα των 100,00€ όποτε αποδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ.

6.6. Ο Χρήστης μπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε αίτημα που αφορά την τύχη της αποστολής του. Η DIRECT COURIER SERVICES  είναι υποχρεωμένη να δώσει πληροφορείς και στοιχεία εντός 24ωρων από την υποβολή του αιτήματος του Χρήστη .

6.7.    Τα ταχυδρομικά αντικείμενα που έχουν παρακρατηθεί επίσημα κατόπιν διαταγής ή παραγγελίας ή υπόδειξης από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή παραδίδονται στα πρόσωπα που θα υποδειχθούν από την Αρχή που παρήγγειλε ή διέταξε την παρακράτηση.


Άρθρο 7 - Ευθύνη της DIRECT COURIER SERVICES  - Αποζημιώσεις.

7.1.    Η απώλεια ενός αντικείμενου θεωρείται οριστική εάν μετά από ηλεκτρονική αναζήτηση σε όλους τους εμπλεκόμενους Σταθμούς δεν ανεβρεθεί μετά από πάροδο το πολύ 10 ήμερων. Καθυστερημένη Επίδοση θεωρείται εάν ο χρόνος επίδοσης έχει υπέρβαση σε σχέση με τον χρόνο ταξινόμησης από αυτόν που έχει συμφωνηθεί και έχει εφαρμοσθεί η συγκεκριμένη χρέωση με την αποδοχή του αποστολέα.

7.2.    Μερική ή ολική καταστροφή θεωρείται όταν από τον παραλήπτη γίνει σημείωση επί του αποδεικτικού εγγράφου ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. σχόλιο λόγω κατεστραμμένης συσκευασίας, έχει γίνει ανασυσκευασία και το αυτονόητο ότι κατά την παραλαβή του αντικείμενου από τον αποστολέα δεν υπάρχει σχετική σημείωση

7.3.    Ως ανωτέρα βία χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε περιστατικό το οποίο δεν εμπίπτει στη σφαίρα ελέγχου της DIRECT COURIER SERVICES  , όπως ιδίως έκτακτα γεγονότα των οποίων οι συνέπειες επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της Επιχείρησης (απεργίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, συγκοινωνιακές, τηλεπικοινωνιακές συνθήκες, κλπ.).

7.4.    Εάν το πράγμα στο σύνολο ή μέρος του απολεσθεί ή υποστεί ζημία, ή DIRECT COURIER SERVICES  υποχρεούται να αποζημιώσει τον Αποστολέα ως εξής :
α) Για δέμα με καταβολή ποσού έως 220,00 euro. κατ΄ ανώτατο όριο.
β) Για φακέλους με έγγραφα με την καταβολή ποσού έως 49,35euro.
Σε κάθε περίπτωση τα κατώτερα ποσά της αποζημίωσης και ο χρόνος αξίωσης αυτής ορίζεται από την υπουργική απόφαση 29030/2000 όπως ισχύει.

7.5.    Για πράγμα του οποίου η αξία είναι μεγαλύτερη των ανωτέρω ποσών ανά αποστολή, ο Αποστολέας οφείλει να το γνωρίσει στην DIRECT COURIER SERVICES  ώστε να του παρασχεθεί πρόσθετη ασφάλιση για την οποία θα μεριμνήσει η DIRECT COURIER SERVICES  , ο Αποστολέας, όμως, βαρύνεται επιπλέον με τις δαπάνες αυτής. Σε περίπτωση που ο Αποστολέας παραλείψει να ενημερώσει την DIRECT COURIER SERVICES  για την αξία του πράγματος η DIRECT COURIER SERVICES  ευθύνεται μόνον μέχρι το ύψος των παραπάνω ποσών, και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται σε αποζημίωση αποθετικής ζημίας.

7.6.    Η απαίτηση για καταβολή αποζημίωσης πράγματος που απωλέσθηκε ή καταστράφηκε υποβάλλεται εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξη (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του, η οποία αναγράφεται στο σχετικό έγγραφο. Η καταβολή αποζημίωσης γίνεται από την DIRECT COURIER SERVICES  το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από το έγγραφο αίτημα του Αποστολέα προς αποζημίωση.


Άρθρο 8 - Περιπτώσεις Μη Ευθύνης της DIRECT COURIER SERVICES  


8.1.    H ευθύνη της DIRECT COURIER SERVICES  παύει με την επίδοση του ταχυδρομικού αντικειμένου υστέρα από αποδεδειγμένη παράδοση δια της παροχής στον Χρήστη των στοιχείων παράδοσης.

8.2.    Ομοίως, σε περίπτωση μη επίδοσης, η DIRECT COURIER SERVICES  παύει να έχει οποιαδήποτε ευθύνη με την παροχή στον Χρήστη στοιχείων που βεβαιώνονται από αρμόδια Αρχή και δυνάμει των οποίων αποδεικνύεται ότι η μη επίδοση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ακραίες καιρικές συνθήκες, τυχηρά, ατυχήματα, τρομοκρατικές ενέργειες, επαναστάσεις, διαδηλώσεις, πόλεμο κ.λ.π.  
8.3.    Η DIRECT COURIER SERVICES  δεν φέρει καμία ευθύνη και ουδεμία αποζημίωση καταβάλλει :

  • Για απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε από λάθος ή παράλειψη του παραλήπτη.
  • Για απώλεια ή ζημιά που είναι αποτέλεσμα της φύσης ή της συσκευασίας του αντικειμένου.
  • Για αντικείμενα που η αποστολή τους με τη DIRECT COURIER SERVICES  απαγορεύεται (πχ. εύφλεκτα υλικά κλπ)
  • Για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση αποθετική ή ειδική ζημιά.(από απώλεια εισοδήματος, κερδών, τόκων, αγορών ή χρήσεως, διάρρηξης συμβολαίων κλπ.)
  • Για απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε από καθυστερήσεις ή άλλες αργοπορίες κατά την αποστολή των αντικειμένων (πχ. λόγω ατυχήματος κακών καιρικών συνθηκών, απεργιών, αργοπορίες μεταφορικών μέσων κλπ).
  • Για απώλεια ή ζημιά που οφείλονται σε ανωτέρα βία και προκαλούνται από γεγονότα που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή είναι εκτός ελέγχου της DIRECT COURIER SERVICES  (έκτακτη ανάγκη, πυρκαγιά).

Άρθρο 9  -     Τρόπος Εξυπηρέτησης Χρηστών και Διευκόλυνσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.


Η DIRECT COURIER SERVICES  είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή πρόσβαση και εξυπηρέτηση σε άτομα με ειδικές ανάγκες, εφόσον τούτο επιτρέπεται από τις συνθήκες που βρίσκεται ο χώρος συναλλαγής και μέσα στα πλαίσια των εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.


Άρθρο 10 -  Περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ισχύει ο Χ.Υ.Κ.


Οι διατάξεις του παρόντος ΧΥΚ δεν ισχύουν και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

● Ανωτέρας βίας, όπως ορίζεται ανωτέρω.

● Εγκληματικών ενεργειών στις εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά μέσα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια ταχ. αντικειμένων ειδικής διαχείρισης.

● Αδυναμίας πρόσβασης οργάνου της επιχείρησης στο ακίνητο που οφείλεται στον πελάτη ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

● Μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων των πελατών έναντι της DIRECT COURIER SERVICES  .

● Ενεργειών που είναι αντίθετες με τους νόμους του Κράτους.

● Μη υλοποίησης της υποχρέωσης της DIRECT COURIER SERVICES  εξαιτίας της υπαιτιότητας ή επιθυμίας του πελάτη.

● Αποδεδειγμένα ανυπόστατου αιτήματος.

● Μη εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης του πελάτη που προβλέπεται από τον ΧΥΚ.

● Αποδεδειγμένης υπαιτιότητας του πελάτη ή τρίτου προσώπου.


Άρθρο 11 - Τήρηση εχεμύθειας και απορρήτου


11.1.  Το προσωπικό της DIRECT COURIER SERVICES  οφείλει να συμπεριφέρεται με την προσήκουσα ευγένεια προς το καταναλωτικό κοινό και να παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες με ακρίβεια, σαφήνεια και αίσθημα ευθύνης.

11.2.  Η DIRECT COURIER SERVICES  και το προσωπικό της υποχρεούται να τηρούν εχεμύθεια και το απόρρητο της ταχυδρομικής επικοινωνίας, σύμφωνα με το νόμο και τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών, ιδίως της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η DIRECT COURIER SERVICES  και το προσωπικό της οφείλουν να τηρούν την εκάστοτε εγκεκριμένη από την εταιρεία και την ΑΔΑΕ Πολιτική Διασφάλισης Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΠΔΑΤΥ). Σε κάθε περίπτωση η DIRECT COURIER SERVICES  και το προσωπικό της απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία που υποπίπτει στην αντίληψή τους από τη διαχείριση των ταχυδρομικών πραγμάτων σε κάθε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή να παρέχουν τη δυνατότητα σε αυτό να έχει πρόσβαση στην πληροφορία αυτή.


Άρθρο 12.      Έναρξη Ισχύος - Τροποποίηση

Ο παρών ΧΥΚ δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της DIRECT COURIER SERVICES  και ισχύει από την ανάρτησή του στα γραφεία της Εταιρείας. Οι τυχόν τροποποιηθέντες όροι θα πρέπει να αντικαθιστούν και τους γενικούς όρους σύμβασης που αναγράφονται στην πίσω όψη των δελτίων και παραστατικών της Εταιρείας.

Πειραιάς ,01/11/2014
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της DIRECT COURIER SERVICES SERVICES  
Νικόλαος Παπαδόπουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΑΡΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ) (Χ.Υ.Κ.)

1. Ο Χ.Υ.Κ. περιλαμβάνει περιγραφή των χαρακτηριστικών της παρεχομένης υπηρεσίας και των χρονικών ορίων εντός της οποίας παρέχεται, ενημέρωση των χρηστών για τις τιμές, με βάση τα στοιχεία που τις διαμορφώνουν, στα οποία περιλαμβάνεται η προσδοκώμενη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, επιτροπή επίλυσης διαφορών με τη συμμετοχή εκπροσώπου των χρηστών και με δικαίωμα παράστασης του ενδιαφερόμενου χρήστη (καταναλωτή). Επιπλέον ο Χ.Υ.Κ. παρέχει πληροφορίες που έχουν σχέση με τα χαρακτηριστικά της ταχυδρομικής επιχείρησης, τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της επιχείρησης απέναντι στο χρήστη (καταναλωτή) όσον αφορά την ευθύνη της επιχείρησης, τη
διαχείριση των ταχυδρομικών αντικειμένων, την εξυπηρέτηση των χρηστών/καταναλωτών, την δυνατότητα αποζημίωσης του χρήστη (καταναλωτή).

2.0 Χ.Υ.Κ. αποτελείται από τις εξής ενότητες μετά αναφερόμενα σε κάθε μία από αυτές επιμέρους στοιχεία:

Α. Χαρακτηριστικά της Ταχυδρομικής Επιχείρησης.
Δίνονται πληροφορίες για τη νομική μορφή της επιχείρησης, καθώς και χαρακτηριστικά μεγέθη αυτής.

Β. Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Ποιότητα αυτών.
Αναφέρονται οι παρεχόμενες από την επιχείρηση υπηρεσίες. Γίνεται αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών κάθε μίας από αυτές, όπως:
(α) περιοχές στις οποίες παρέχεται,
(β) δεσμευτικός χρόνος επίδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου,
(γ) είδος και όρια βάρους των ταχυδρομικών αντικειμένων που μπορεί να
διακινήσει η επιχείρηση,
(δ) δυνατότητα υπογραφής ξεχωριστής σύμβασης σε περιπτώσεις ομαδικών αποστολών ή σε ειδικής φύσεως πελάτες κ.α.

Γ. Χρέωση Παρεχομένων Υπηρεσιών.
Δημοσιοποιείται:
(α) η υποχρέωση της ταχυδρομικής επιχείρησης, να καταρτίζει κατάλογο
παρεχομένων υπηρεσιών με αναλυτική χρέωση κάθε μίας από αυτές, καθώς και ο τρόπος που ο χρήστης (καταναλωτής) μπορεί να λάβει γνώση του καταλόγου αυτού. Ο κατάλογος αυτός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Χ.Υ.Κ. με τη μορφή Παραρτήματος,
(β) η δυνατότητα της ταχυδρομικής επιχείρησης να αναμορφώνει τις χρεώσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της.

Δ. Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.
Περιγράφεται ο τρόπος επίλυσης των διαφορών που αναφύονται μεταξύ της
ταχυδρομικής επιχείρησης και των χρηστών.
Ειδικότερα αναλύονται:
(α) ο τρόπος συγκρότησης και η διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών (όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία),
(β) οι ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί ο χρήστης/καταναλωτής σε περίπτωση διαφοράς με την επιχείρηση,
(γ) οι υπηρεσίες της ταχυδρομικής επιχείρησης στις οποίες ο χρήστης/καταναλωτής μπορεί να απευθύνει οιοδήποτε αίτημα που αφορά τη τύχη της αποστολής του,
(δ) η αποκλειστική προθεσμία, από την ημέρα υποβολής του αιτήματος, εντός της οποίας η ταχυδρομική επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να απαντήσει στον χρήστη (καταναλωτή),

Ε. Μη Αποδεκτά Ταχυδρομικά Αντικείμενα - Απαγορεύσεις.
Αναφέρονται τα ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία δεν γίνονται αποδεκτά από την επιχείρηση, καθώς και τυχόν περιορισμοί, που προβλέπονται από την επιχείρηση όσον αφορά π.χ.:
(α) στα όρια βάρους,
(β) σε περιπτώσεις μεγάλης δηλωμένης αξίας,
(γ) σε περιπτώσεις άρνησης κατάθεσης επαρκών στοιχείων αποστολέα - παραλήπτη.

ΣΤ. Όροι Διαχείρισης των Ανεπίδοτων Ταχ. Αντικειμένων.
1. Καθορίζεται η χρονική περίοδος που η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διαφυλάξει τα ανεπίδοτα αντικείμενα και ο τρόπος τυχόν χρέωσης για την φύλαξη τους.
2. Αναφέρονται οι υποχρεώσεις και οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει η επιχείρηση όσον αφορά:
(α) Τα ταχ. αντικείμενα για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η επίδοση τους στους παραλήπτες για οποιαδήποτε αιτία.
(β) Τα ταχ. αντικείμενα τα οποία έχουν παρακρατηθεί επίσημα.
(γ) Τα ταχ. αντικείμενα τα οποία δεν έγινε δυνατό να επιδοθούν στον παραλήπτη και δεν είναι δυνατόν να ενημερωθεί ο αποστολέας.

Ζ. Ευθύνη των Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων - Αποζημιώσεις.
1. Δίνεται ο ορισμός (που υιοθετεί η επιχείρηση) της:
(α) απώλειας του Ταχυδρομικού αντικειμένου,
(β) καθυστερημένης επίδοσης του,
(γ) μερικής ή ολικής καταστροφής του,
(δ) ανωτέρας βίας.
2. Απαριθμούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες ευθύνεται η επιχείρηση και προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις της (καταβολή αποζημίωσης, επιστροφή των τελών που πλήρωσε κ.λ.π.) προς τον χρήστη (καταναλωτή), για κάθε μία από τις αναφερόμενες περιπτώσεις.
3. Ορίζονται οι περιπτώσεις που η ταχυδρομική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στο χρήστη (καταναλωτή) και δημοσιοποιείται για κάθε μία από αυτές και κάθε είδος παρεχόμενης υπηρεσίας, το ύψος της αποζημίωσης, ο αποκλειστικός χρόνος καταβολής της καθώς και ο τρόπος καταβολής.

Η. Περιπτώσεις Μη Ευθύνης των Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων.
1. Προσδιορίζεται πότε παύει η ευθύνη των ταχυδρομικών επιχειρήσεων (π.χ. με την επίδοση του ταχυδρομικού αντικειμένου, με την αποδεδειγμένη παράδοση μέσω παροχής στοιχείων παράδοσης κ.λ.π.).
2. Απαριθμούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες η ταχυδρομική επιχείρηση δεν έχει ευθύνη.

Θ. Τρόπος Εξυπηρέτησης Χρηστών και Διευκόλυνσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
1. Αναγράφονται οι ώρες συναλλαγής των χρηστών με την ταχυδρομική επιχείρηση και ο τρόπος της κατ' εξαίρεση εξυπηρέτησης του κοινού.
2. Γνωστοποιείται η τυχόν ύπαρξη και λειτουργία υπηρεσίας εξυπηρέτησης καταναλωτών.
3. Προσδιορίζονται και περιγράφονται με αναλυτικό τρόπο:
(α) η διαδικασία υποβολής παραπόνων και οι ενέργειες της ταχυδρομικής
επιχείρησης σε περίπτωση υποβολής παραπόνων,
(β) οι αποκλειστικές προθεσμίες εντός των οποίων η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για την επίλυση του θέματος.

Ι. Περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ισχύει ο Χ.Υ.Κ. Αναφέρονται αναλυτικά και με σαφήνεια οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ισχύει ο Χ.Υ.Κ.


 

 


 

 

DIRECT COURIER SERVICES
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 83-18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. 210 9923900 - Fax 210 9924410 - email: directcourier@directcourier.gr

design by specs.gr